Àrees D`Actuació
 • CIVIL: Tramitació judicial i extrajudicial en les següents matèries:
  • Successions
  • Separacions
  • Divorcis
  • Aliments
  • Incapacitacions
  • Reclamacions de quantitat
  • Embargaments
  • Assegurances
  • Danys
  • Responsabilitat Civil
  • Relacions de veïnatge
  • Propietat Horitzontal
  • Arrendaments urbans i rústics
  • Drets reals i Registre de la Propietat.
 • PENAL: Tramitació d'assumptes de tipus penal ja siguin faltes o delictes, tals com:
  • Lesions
  • Danys
  • Amenaces i Coaccions
  • Delictes patrimonials
  • Tràfic de estupefaents...
 • ALTRES:
  • Tramitació administrativa i judicial de recursos contra les administracions estatal, autonòmica i local.
  • Dret d'estrangeria.
  • Nacionalitat.